Історія кафедри

Наприкінці 50-х - на початку 60-х років інтенсивний розвиток авіації, ракетно-космічної техніки і суднобудування у СРСР визначав необхідність розроблення і виробництва різноманітних засобів (приладів) орієнтації та навігації, навігаційних комплексів і систем керування рухомими об`єктами. У відповідних програмах і проектах активну участь брали й підприємства УРСР. В свою чергу, це вимагало наявності відповідного кадрового забезпечення. У зв'язку з цим у відповідь на ініціативу і клопотання провідних приладобудівних підприємств України і міста Києва (заводу автоматики ім Г.І. Петровського, заводу "Арсенал", тощо) у 1960 році рішенням Ради Міністрів УРСР Київському політехнічному інституту (КПІ) було доручено підготовку інженерів з нової, як для України на той час, спеціальності "гіроскопічні прилади і пристрої"Д.т.н., проф. Нікітін Є.О.

Nikitina

Відповідно до цього рішення за наказом Міністерства вищої і спеціальної освіти УРСР у лютому 1960 року в КПІ було розпочато навчання студентів з нової спеціальності. Для цього зі студентів механічного, електроенергетичного, кіноінженерного і радіотехнічного факультетів, які виявили бажання здобувати нову спеціальність, було зформовано по одній групі на кожному курсі, починаючи з першого по четвертий. Перший випуск інженерів-електромеханіків зі спеціальності "гіроскопічні прилади і пристрої" відбувся вже у грудні 1961 року.

Rumbeshta

Одночасно в КПІ було створено кафедру гіроскопічних приладів і пристроїв (ГПП), яка входила до складу механічного факультету. Першими співробітниками кафедри були: викладач Кудрявцев В.В. (у минулому викладач Ризького вищого військового авіаційного інженерного училища (РВВАІУ)), викладач Румбешта В.О. (у минулому викладач Казанського авіаційного інституту), зав. лабораторією Горковчук Ю.І., ст. лаборант Дубинець І.П., навчальний майстер Бессонов М.В. З 1961 року за навчальний процес кафедри ГПП відповідав к.т.н. Філіппов І.Г. (у минулому викладач РВВАІУ). До навчального процесу залучалися фахівці інших вищих навчальних закладів: професор Московського вищого технічного училища ім. М.Баумана д.т.н. Нікітін Е.О. і доцент Київського вищого інженерного авіаційного військового училища (КВІАВУ) к.т.н. Бабенко В.ІК.т.н., доцент Юфимович Б.Б..

Ufimovich

З 1962 року на кафедрі почали працювати доценти к.т.н. Юфимович Б.Б. (у минулому доцент Ленінградського корабельнобудівного інституту) і к.т.н. Одинцов А.О. (у минулому доцент Ленінградського електротехнічного інституту). З жовтня 1962 року доцента Одинцова А.О. було призначено завідувачем кафедри. За підтримки і допомоги підприємств з 1962 року на кафедрі почала функціонувати перша навчальна лабораторія гіроскопічних і навігаційних приладів. Наприкінці 1962 року на базі кафедри ГПП і кафедри приладів точної механіки у КПІ було створено механіко-приладобудівний факультет.

spivrob-1966

З 1963 року науково-педагогічний склад кафедри став поповнюватися власними випускниками, першими з яких були Бублик Г.Ф., Джокло В.А., Павловський М.А. В цьому ж році на кафедрі почав функціонувати науково-дослідний сектор (НДС) (до його складу входили викладачі та аспіранти), який зайнявся виконанням перших науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок. Одночасно з цим на кафедрі було організовано навчання в аспірантурі. Першими аспірантами стали Павловський М.А., Рябикін С.Л., Бублик Г.Ф. Тоді ж був сформований перший оригінальний навчальний план, головними спеціальними дисциплінами якого стали: "Теорія гіроскопів", "Теорія і розрахунок гіроскопічних приладів і пристроїв", "Системи керування рухомими об'єктами", "Елементи гіроскопічних приладів", "Навігаційні прилади". Як результат, вже в 1965 році зусиллями кафедри вийшли в світ перші конспекти лекцій, навчальні і методичні посібники з основних дисциплін. Отже до 1966 року процес становлення кафедри в основному було завершено.

triada

Співробітники кафедри ГПП, 1966 рік.

Зліва направо 1-й ряд: навч. майстер Бессонов М.В., зав. кафедри к.т.н., доцент Одинцов А.О., лаб-нт Большакова О.Ф., лаб-нт Жук Н.В., к.т.н. Островський В.О., аспірант Павловський М.А. 2-й ряд: ас. Вдовін Є.І., навч. майстер Сторож М.І., зав. лаб. Лазаренко К.О., ас. Бондар П.М., ас. Євген'єв В.С., ас. Джокло В.А. 3-й ряд: ст. викл. Кудрявцев В.В., аспірант Бублик Г.Ф., аспірант Рябикін С.Л., ас. Лазарєв Ю.Ф.

Belianin

Надалі кафедра завжди перебувала у стані розвитку та вдосконалення. Навчальний план постійно набуває змін шляхом модернізації тих дисциплін, що віддзеркалюють сучасний стан розвитку гіроскопічної техніки. Так, створюється декілька спеціалізованих навчальних лабораторій. Ас. Алєксєєнко К.Г., асп. Бублик Г.Ф., к.т.н. Філіппов І.Г., 1967 рікПродовжується робота зі становлення викладацького колективу. У 1966 році склад кафедри знову поповнюється власними випускниками: Бондарем П.М., Вдовіним Є.І. (нині доцент лінгвістичного фокультету Національного технічного університету України (НТУУ) "КПІ"), Євген'євим В.С. (нині доцент кафедри теоретичної механіки НТУУ "КПІ"). Цього ж року на посаді асистента почав працювати й випускник кафедри 1963 р. Лазарєв Ю.Ф. Продовжувалося залучення досвідчених фахівців до науково-педагогічного процесу. Так, впродовж 1966-68 років асистентом кафедри працював колишній викладач КВВІАУ Алєксеєнко К.Г. А в 1967 році з науково-дослідницьких інститутів міста Ленінграда на кафедру прибули к.т.н. Самотокін Б.Б. (нині ректор Житомирського інженерно-технологічного інституту) та к.т.н., с.н.с. Белянін Є.Є.

Odessa

У 1968 році усталився зі складом кафедральний НДС. Першими його співробітниками стали інженери Жуковський Ю.Г. і Фоменко В.Н. З 1971 року розпочинається екстенсивне зростання НДС: його поповнюють випускники кафедри - інженери: Дідковський В.С., Карачун В.В., Колосов В.М., Попов В.М., Степанковський Ю.В., Тауріт Т.Г., Федорченко О.Ф., Шеллер Б.О. (1971); Апостолюк О.С. (1972); Кундеревич Є.К., Петренко В.Є., Федоров В.М., Рудик Ю.М. (1975); Збруцький О.В., Слюсар В.М. (1976). Тим самим процес формування науково-педагогічного колективу кафедри було, в основному, завершено. Кафедра отримує можливість проводити планові навчально-методичну та науково-дослідну роботи, зосереджуючи основні зусилля в напрямі масштабних навчально-методичних розробок. Одночасно кафедра активно співпрацює з підприємствами міста Києва та інших міст СРСР у проведенні спільних науково-дослідних робіт та з підготовки спеціалістів вищої кваліфікації для промисловості. До участі у науково-дослідній роботі широко залучаються студенти кафедриСтуденти-гіроскопісти на практиці в місті Одесі.

sc-seminar

З метою забезпечення ефективної та якісної роботи студентів, починаючи з 1965 року на кафедрі проводиться систематична робота зі створення конспектів лекцій, навчальних та методичних посібників. Так, у 1976 році співробітниками кафедри було підготовлено до видання більше 30 навчально-методичних посібників загальним обсягом близько 180 друкованих аркушів. Тим самим кафедра забезпечила більшість навчальних спеціальних дисциплін необхідним мінімумом навчальної літератури. З цього часу усталюється процесс вдосконалення наявної навчально-методичної літератури і створення конспектів лекцій з усіх дисциплін, що викладаються кафедрою. У цей же період почали формуватися та складатися основні напрями наукових досліджень: підвищення точності індукційних датчиків курса і систем курсовказування; підвищення точності гіроскопічних та маятникових приладів на основі принципу "двоканальності"; аналіз причин похибок гіроскопічних приладів, дослідження різноманітних залежностей похибок від параметрів приладів і збурень та розроблення рекомендацій щодо мінімізації похибок; розроблення способів та засобів віброзахисту гіроскопічних приладів.

sc-conference

Підвищення професійного рівня, шляхом виконання на замовлення промисловості науково-технічних досліджень, починає давати перші результати. Перші співробітники і аспіранти кафедри здобувають першого наукового ступеню - кандидата наук, за роками: Павловський М.А. (1967), Рябикін С.Л. (1968), Бублик Г.Ф. (1969), Співробітники кафедри на науковому семінарі.Кудрявцев В.В. (1969), Джокло В.А. (1971), Лазарєв Ю.Ф. (1971), Вдовін Є.І. (1974), Бондар П.М. (1975), Євген`єв В.С. (1975), Мелешко В.В. (1975). Почали формуватися нові наукові школи. У 1976 році завідувач кафедри Одинцов А.О., як керівник наукової школи з підвищення точності приладів і систем орієнтації, що використовують гіроскопічний ефект та магнітне і гравітаційне поля Землі, захистив докторську дисертацію. Продовжують зі своїми колегами ефективно виконувати науково-дослідні роботи й керівники наукових напрямів доценти: Павловський М.А. і Самотокін Б.Б.. Співробітники НДС інженери Дідковський В.С. (нині завідувач кафедри акустики та акустоелектроніки НТУУ "КПІ") і Карачун В.В. (нині завідувач кафедри технічної механіки НТУУ "КПІ") в 1976 році захистили кандидатські дисертації. Того ж року кафедра видала перший навчальний посібник, затверджений Міністерством освіти: "Теория гироскопов и гироскопических приборов. Практикум" (автори: Одинцов А.О., Павловський М.А., Бублик Г.Ф., Євген`єв В.С., Бондар П.М.).

spivrob-1978

Як результат виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок кафедрою до 1976 року були розроблені та впроваджені, за роками: комплекси з дослідження динаміки буксируваних та спускних гідроакустичних станцій (1968); двофазний індукційний датчик (1970); гіродемпфер для аматорських кінокамер (1975). Науково-педагогічний колектив кафедри набув досвіду і певного визнання. Співробітники кафедри на науковій конференції. У 1977 році докторську дисертацію захистив доцент Павловський М.А. і йому було запропоновано очолити кафедру теоретичної механіки КПІ. Тож до 1-го вересня того ж року д.т.н. Павловський М.А. з групою науковців (Апостолюк О.С., Дідковський В.С., Збруцький О.В. (нині завідувач кафедри приладів та систем керування літальними апаратами НТУУ "КПІ"), Петренко В.Є., Шеллер Б.О.) перейшли на кафедру теоретичної механіки. Згодом, у 1978 році доктором технічних наук став і доцент Самотокін Б.Б. Йому було запропоновано очолити Житомирську філію КПІ. В підсумку, до 1-го вересня 1978 року кафедра залишилась і без д.т.н. Самотокіна Б.Б. Незважаючи на деяке кадрове послаблення, кафедра з новою енергією береться за вдосконалення власного навчально-методичного і науково-технічного потенціалу. НДС кафедри продовжують поповнювати її випускники різних років: Ляхін В.В. (1977); Корольов О.В., Ларіончик В.М., Мироненко П.С. (1978); Орлов В.О., Харькова М.В. (1979); Коваль В.І., Степанов В.А. (1980); Бурау Н.І., Цисарж В.В., Шаров С.А. (1981); Петриченко А.М. (1982). В 1983 році кафедру ГПП перейменовано в кафедру приладів і систем орієнтації та навігації (ПСОН).

konvas-cam

Зліва направо 1-й ряд: к.т.н., доц. Лазарєв Ю.Ф., асп. Степанковський Ю.В., зав.каф., д.т.н., проф. Одинцов А.О. , к.т.н. Мелешко В.В., к.т.н., доц. Кудрявцев В.В., к.т.н., доц. Вдовін Є.І., м.н.с. Федоров В.М. 2-й ряд: інж. Корольов О.В., інж. Харькова М.В., інж. Ларіончик В.М., м.н.с. Рижкова С.А., навч. майстер Федорченко, інж. Попов В.М., зав.лаб. Жуковський Ю.Г., ст. інж. Кудін І.І., інж. Орлов В.О., ст. інж. Мироненко П.С., асп. Фомін, інж. Слюсар В.М. 3-й ряд: навч.майстер Лазаренко К.Г., навч.майстер Сторож М.І., інж. Баланчук Н.В., препар. Орел Н., техн. Зайченко Л., інж. Ляхін В.В.

spivrob-1966

Досвідчений викладацький склад проводить значну роботу роботу зі створення підручників, навчальних посібників та іншої методичної літератури. Зокрема, у 1985 році Співробітник кіностудії ім. О.Довженко демонструє роботу гіродемпфера для професійної кінокамери "Конвас"був виданий підручник Одинцова А.О. "Теория и расчет гироскопических приборов", у 1986 році - підручник Самотокіна Б.Б., Мелешко В.В., Степанковського Ю.В. "Навигационные приборы и системы". Вдосконалюється матеріально-технічна база кафедри, продовжується пошук нових напрямів науково-технічних досліджень. За цей період були розроблені та впроваджені: гіродемпфер для професійної кінокамери "Конвас" (1979); активні віброзахисні системи для наземних гірокомпасів (1982); системи орієнтації буксируваних гідролокаторів бічного огляду (1986). Співробітники НДС захищають кандидатські дисертації: інж. Колосов В.М. (1978); інж. Степанковський Ю.В. (1979); м.н.с. Попов В.М. (1982); с.н.с. Федоров В.М. (1983); м.н.с. Ляхін В.В. (1984); м.н.с. Мироненко П.С. (1985); с.н.с. Жуковський Ю.Г., с.н.с. Кундеревич Є.К. (1986). Йде нормальний творчий процес вдосконалення професійного рівня науково-педагогічного колективу кафедри, навчального процесу та наукових досліджень.

konvas-cam

1988 року таке вдосконалення набуло нових, сучасних рис. Настав час комп'ютерізації навчального і наукового процесу. В НДС з'являються нові сили - випускники наступних років: Лисенко О.М. (1980); Іванов Ю.Є. (1989); Будник І.А., Згуровський Г.М. (1990); Березін Ю.А. (1993). З промисловості і науково-дослідних інститутів м. Києва запрошуються для проведення навчального процесу провідні спеціалісти - доктори технічних наук Гельман Л.М. (1990), Панов А.П. (1997), Петренко С.Ф. (1998). В 1987-94 роках на кафедрі працював і досвідчений фахівець промисловості д.т.н., проф. Двойних Є.В. Ряд співробітників НДС стають кандидатами технічних наук: м.н.с. Орлов В.О., м.н.с. Степанов В.А. (1988); н.с. Шаров С.А. (1989); м.н.с. Бурау Н.І., с.н.с. Лисенко О.М. (1991); м.н.с. Харькова М.В. (1993); м.н.с. Будник І.А., м.н.с. Згуровський Г.М., м.н.с. Іванов Ю.Є. (1995). В 1996 році завідувач кафедри Бублик Г.Ф. здобуває докторського ступеню.

Dvojnih

За допомогою комп'ютерної техніки ведеться підготовка конспектів лекцій, навчальних посібників, підручників. Так у 1997 році вийшов з друку, затверджений Міністерством народної освіти України, навчальний посібник Бублика Г.Ф. "Фізичні процеси в приладах і системах". Кафедра продовжує наукові дослідження за багатьма напрямами, серед яких:

  • розроблення новітніх магніточутливих елементів;
  • розроблення засобів віброзахисту гіроскопічних приладів;
  • створення безплатформових інерціальних систем орієнтації і навігації;
  • створення алгоритмів обробки навігаційної інформації;
  • розроблення систем керування космічними літальними апаратами;
  • розроблення апаратури та комп'ютеризованих комплексів технічної та медичної діагностики.

За результатами цих досліджень були розроблені і впроваджені: системи орієнтації спускних гідрофізичних і гідроакустичних станцій (1988-93); магнітно-інерціальна безплатформова система орієнтації (1990); система орієнтації буксируваних гідролокаторів бічного огляду (1990); дистанційний двокоординатний вимірювач відхилень від вертикалі (1994); автоматизований скрінінг-аудіометр групового використання (1995); автоматизований діагностичний високочастотний аудіометр (1996); автоматизований акустичний вушний імпедансомір (1996); магнітний корабельний компас (1998); вимірювач кривизни хребта людини (2002). З 01.03.2003 кафедру очолює Бондар П.М.

Співробітники кафедри ПСОН, 1998 рік.

Зліва направо к.т.н., ст.викл. Попов В.М., д.т.н., проф. Гельман Л.М., к.т.н., доц. Мелешко В.В., к.т.н. Тарнавський С.В., к.т.н., доц. Бондар П.М., к.т.н., доц. Лазарєв Ю.Ф., к.т.н., доц. Мироненко П.С., зав.каф., д.т.н., проф. Бублик Г.Ф., інж. Петриченко А.М., зав.лаб. Філін В.О., к.т.н. Цисарж В.В., к.т.н., доц. Гречка Г.П., к.т.н., доц. Степанковський Ю.В., асп. Цуканов О.Ф., інж. Баланчук Н.В., к.т.н., с.н.с. Жуковський Ю.Г., к.т.н., доц. Бурау Н.І., д.т.н., проф. Панов А.П., асп. Чуракова Н.І., зав.лаб. ПБФ Корсаков В.О.

Academic Plaza

У 2005 році вийшов з друку навчальний курс Ю.Ф. Лазарєва "Моделирование процессов и систем в Matlab". 2006 року оприлюднено лабораторний практикум з грифом Методичної ради НТУУ "КПІ" – "Моделювання систем у середовищі Matlab-Simulink" – авторів М.Д. Гераїмчук, Ю.Ф. Лазарєв і Т.О. Толочко. У 2006 році на кафедрі були захищені кандидатська дисертаціяї аспирантом Мелащенко О.М. і дві докторські дисертаціїї – доцентом, к.т.н. Бурау Надією Іванівною та с.н.с. Лисенком Олександром Миколайовичем. Прийняті на роботу на посади асистента кафедри після закінчення аспірантури Бакалор Т.О. та Мелащенко О.М., а на посаду доцента кафедри – к.т.н. Аврутов Вадим Вікторович. У 2005 році проведена повна модернізація комп’ютерного класу. Утворено два навчальних комп’ютерних класи. З 2006 року кафедру очолила д.т.н. Бурау Н.І. У 2006 році після закінчення аспірантури на кафедрі почав працювати на посаді асистента Сопілка Ю.В., а з у 2009 році за направленням, – асистент Павловський О.М. Були захищені три кандидатські дисертації: пошукачем Яцько Л.Л. у 2008 році, аспирантом Аврутовою І.В. – теж у 2008 році і аспірантом Зажицьким О.В. Викладачі кафедри продовжують інтенсивно розробляти і оприлюднувати навчальні посібники та монографії: – Ю.Ф. Лазарєв "Моделювання на ЕОМ" / Навчальний посібник з грифом Міносвіти та науки України. – К.: Корнійчук, 2007. – 290 с. – А.А. Одинцов, В.В. Мелешко, С.А. Шаров "Ориентация объектов в магнитном поле Земли". – К.: Корнийчук, 2008. – 152 с. – В.В. Аврутов, П.М. Бондар, В.В. Мелешко "Мікроакселерометри та їх випробування". – К.: Корнійчук, 2008. – 62 с. – Н.І. Бурау "Нестаціонарні коливання нелінійних (кусково-лінійних) систем". – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – 104 с. – П.М. Бондар, Ю.В. Степанковський "Фізичні основи орієнтації і навігації. Ч. ІІ. Елементи теорії гіроскопічних явищ. Ч. ІІІ. Коливання й хвилі". – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – 204 с.